Kompasem pro rozvoj společnosti jsou dnes (nebo by mělo být) Cíle udržitelného rozvoje (17 Sustainable Development Goals, SDGs). Z nich se především cíl 12 – Odpovědná výroba a spotřeba – týká rozhodování i chování každého jednotlivce, a jeho pod-cíl SDG 12.8 tak se vzděláváním přímo souvisí: „Do roku 2030 zajistit, aby lidé na celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou“. K naplnění tohoto cíle má sloužit též vzdělávací program, který zde představujeme. Zahrnuje certifikovanou „Metodiku vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu“ a související materiály pro učitele - odborné a metodické podklady, i pracovní listy pro přímé využití ve výuce. Vycházíme zde z přesvědčení, že vzdělání, které chce rozvíjet člověka všestranně, se nemůže obejít bez toho, aby ukazovalo nejen skutečné možnosti, které dnes spotřebitel má, ale také odvrácenou stranu spotřeby, a představilo různé alternativy. A také naznačilo, jaký životní styl je pro jedince i společnost zdravý a dlouhodobě prospěšný.