I. stupeň ZŠ

Věk žáků: 6 - 11 let 
Rozsah: 4 navazující tématické celky resp. lekce

Lekce by měly být realizovány s odstupem maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace, např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

I. stupeň ZŠ

Vztah lekcí a RVP

Tipy pro pedagogy ZŠ

Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce – viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.

Informace rodičům
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování žáků. Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky žáků, ale jen společně diskutovat nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.

Spolupráce s rodiči
Máme zkušenost, že rodiče ve většině spolupráci vítají a rádi nahlédnou do toho,
co děti ve škole dělají. Proto v lekcích ke spolupráci s rodiči povzbuzujeme. Pokud se
na spolupráci s rodiči necítíte, nenuťte se do ní a úkoly zpracujte pouze s dětmi.

Průvodci lekcemi
Pro mladší děti jsme zvolili průvodce lekcemi. Jsou to holčička Týnka a chlapec Martin. Týnka a Martin k žákům během lekce promlouvají a vysvětlují jim, na co se mohou v lekci těšit. S texty je možné dále pracovat, více je dramatizovat, např. formou rozhovoru mezi Týnou a Martinem. Pokud se vám texty zdají příliš „dospělé“ přizpůsobte je dětské mluvě podle vlastních potřeb.

Portfolio:
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Doporučujeme do zaznamenávání co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému zapojení. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci. Záznamy do portfolia žáků mladšího školního věku, zejména těch, kteří se teprve učí psát, jsou specifické v tom, že je potřeba pracovat co nejvíce s obrázky, často je nutné je doplnit popiskem, aby dospělí dětské obrázky pochopili. Velkým přínosem pro ně může být psaní i s chybami, dodává to výstupům autentičnost a žáci mohou reflektovat své posuny nejen v tématu odpovědné spotřeby. V praxi se osvědčuj  velkoformátové plakáty. Obrázky mohou kreslit děti i dospělí, je možné je vystřihovat z pracovních listů nebo z časopisů či je čerpat z jiných zdrojů. V lekcích pracujeme s osobním a třídním portfoliem. Osobní, resp. žákovské portfolio
podrobně popisujeme v Metodických podkladech pro učitele. V lekcích pak jsou pod nadpisem Portfolio popsány očekávané výstupy v rámci dané lekce.

Inspirace pro nejmladší nebo nejstarší děti, žáky v rámci školních stupňů
Pokud plánujete lekce uskutečnit v hraničních ročnících (1. resp. 5. třída) inspirujte se aktivitami z lekcí pro MŠ resp. z lekcí pro II. stupeň ZŠ.

1. lekce

Anotace:

V první lekci budou žáci pátrat po tom, co vše skrývá příběh (výrobní cyklus) trička. Zjistí, jak vypadá výrobní cyklus bavlněného trička, odhalí pozitivní i negativní dopady výrobního cyklu na životní prostředí a lidi. Žáci si uvědomí, co vše se během výroby do trička uloží (od surovin až po množství lidské práce), a že sami mohou přispět k tomu, aby to, co bylo do trička vloženo, bylo co nejlépe zužitkováno, např. tím, že se budou o tričko dobře starat a nad jeho odložením budou přemýšlet.

2. lekce

Anotace:

V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování věcí. Po rychlém průzkumu ve třídě žáci vyhodnotí, který způsob získávání výrobků je v rámci třídy nejčastější, a srovnají svá zjištění se zvyky rodičů a prarodičů. Odhalené způsoby porovnají s obrázkem, který představuje odpovědné pořizování věcí, tzv. Udržitelnou pyramidou. Také odhalí pozitiva a negativa různých způsobů pořizování věcí. V další části lekce žáci zjistí, jak probíhá odpovědné nakupování, nejběžnější způsob pořizování věcí. Dovědí se, že k odpovědnému nakupování patří rozhodnutí, zda pořizovanou věc opravdu potřebuji, následuje správný výběr toho, co chtějí koupit (zjišťování informací), vlastní nákup, ale také péče o koupený výrobek a jeho odpovědné používání. Během práce budou žáci pracovat nejen s tričkem, ale i s dalšími skupinami výrobků (ideálně s těmi co sami nakupují). Také se seznámí s vybranými ekoznačkami a budou hledat, kde mohou získat informace o výrobku nebo s kým se o odpovědném nakupování poradit. V závěru lekce odhalí principy reklamy, vypátrají její pozitiva i negativa a navrhnou, jak se reklamě bránit. Na úplný závěr lekce si nakreslí nebo sestaví z obrázků postup, jak by sami, resp. s rodiči, chtěli nakupovat.

3. lekce

Anotace:

V této lekci žáci odhalí, jak pokračuje příběh trička a dalších věcí po jejich pořízení. Na základě příběhů výrobků, které přežily generace, žáci najdou možnosti, jak výrobky užívat, aby byl jejich příběh co nejdelší (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). Poté budou hledat důvody, proč věci odkládáme, resp. vyhazujeme a zda je to opravdu nezbytné. Příběh trička ukáže žákům možnosti dalšího využití výrobků (renovace, oprava, možnosti dát věcem nový význam, darování, swap – výměna, další prodej, recyklace). Ti následně budou tyto možnosti hledat i u dalších výrobků. Naučí se rozhodnout, které chování (při užívání výrobku a při jeho odkládání) je k životnímu prostředí a lidem odpovědnější a které méně. Na základě získaných informací vytvoří žáci Nápadník akcí.

Bonusem bude, pokud se podaří naplánovat a realizovat akci pro spolužáky, učitele nebo rodiče a veřejnost, kde se účastníci seznámí s tím, jak co nejvíce prodloužit příběh výrobku. Žáci k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál, ve kterém využijí pro pozitivní věc marketingové strategie, se kterými se seznámili v předchozí lekci.

4. lekce

Anotace:

Stěžejní částí lekce bude přenesení získaných poznatků do konkrétních opatření v osobní i třídní či školní rovině. Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější informace z příběhu výrobku, které se dozvěděli během předchozích lekcí. Úvodní opakování proběhne prostřednictvím pojmové mapy. Při jejím sestavování využijete výstupy z minulých lekcí. V další fázi se žáci seznámí s pojmem životní styl. Na základě vyprávění Týnky a Martina vysvětlíme, jak rozdílné životní styly mohou být. Následně pomocí pádových otázek zmapujeme s žáky, co vše během života (ne)potřebují, což bude východiskem pro rekapitulaci osobního životního stylu, resp. spotřebitelského chování a případně i třídního chování. Umožníme žákům zhodnotit, jak udržitelný život v souvislosti s jejich možnostmi vedou a zda a jak se chtějí posunout směrem k ještě udržitelnějšímu chování. Dáme žákům návod, jak si naplánovat konkrétní kroky k této změně. V závěrečné části umožníme žákům stát se vlivnými osobnostmi a navrhnout změny v širším měřítku.

Poznámka: V lekci pracujte s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní rovině. Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na práci v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, podle třídního nastavení a atmosféry ve třídě. Rozumíme, že práce v osobní rovině může být náročná.