II. stupeň ZŠ

Věk žáků 11 - 16 let 
Rozsah: 4 navazující tématické celky resp. lekce

Lekce by měly být realizovány s odstupem maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace, např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

II. stupeň ZŠ

Vztah lekcí a RVP

Tipy pro pedagogy ZŠ

Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce – viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.

Informace rodičům (zejména u mladších žáků)
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování žáků. Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky žáků, ale jen společně diskutovat nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.

Portfolio
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Domluvte se s žáky, jakou formou budete portfolia tvořit, zda formou plakátu nebo např. formou elektronické prezentace, kterou uveřejníte na webu. Doporučujeme do tvorby
portfolia co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému zapojení do lekcí. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci. V praxi se osvědčují velkoformátové plakáty. Portfolio bude atraktivnější pokud ho doplníte obrázky nebo grafy.

Skupinová práce s rozdělením rolí ve skupině
V lekcích se často pracuje ve skupinách, protože skupinová práce umožňuje vyrovnané zapojování všech žáků, využití jejich rozdílných dovedností a schopností. Zároveň rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky a umožňuje hledání kompromisu či dohody při řešení problémů. Doporučujeme pro tuto práci vytvořit v rámci třídy heterogenní skupiny, kde se žáci budou doplňovat svými schopnostmi. Podrobnější popis metody najdete zde.

1. lekce

Anotace:

V první lekci budou žáci pátrat po tom, co vše se skrývá za příběhem (výrobním cyklem) trička. Prostřednictvím dramatizační hry žáci odhalí, jak probíhají jednotlivé fáze výrobního cyklu trička. Žáci si uvědomí, co vše se během výroby do trička uloží (od surovin až po množství lidské práce). Odhalí také, jaké dopady mají jednotlivé fáze v environmentální i sociální a ekonomické rovině. Dramatizační hra znázorňuje výrobní cyklus environmentálně nejméně odpovědný. Umožní žákům najít konkrétní negativní dopady globálního způsobu výroby trička. Následně se žáci zaměří na hledání co nejodpovědnějšího způsobu výroby trička, který umožní odstranit negativní dopady výroby. Navrhnou konkrétní řešení a budou diskutovat o tom, zda a za jakých podmínek je lze realizovat. V závěru lekce navrhnou, jak a v jaké fázi mohou sami výrobní cyklus ovlivnit, případně navrhnou konkrétní řešení.

2. lekce

Anotace:

V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování výrobků, budou odhalovat, jak probíhá odpovědné nakupování, nejběžnější způsob pořizování věcí, a odhalí principy reklamy, její pozitiva a negativa a navrhnou, jak se reklamním útokům bránit. Protože v tomto věku žáci často podléhají reklamě, začíná lekce hrou na reklamní agenturu. Zde budou žáci tvořit reklamní spot a tím odhalovat reklamní strategie. Následně se žáci budou věnovat nakupování a metodou brainwritingu odhalí různé způsoby nakupování a vyhodnotí, která kritéria je potřeba zohlednit při odpovědném nakupování. V závěru lekce budou žáci hledat další způsoby pořizování výrobků a krátkým průzkumem ve třídě zjistí, které způsoby pořizování výrobků se používají nejčastěji. Také porovnají, které způsoby pořizování výrobků jsou environmentálně odpovědné. Na základě získaných informací posoudí, zda mohou změnit vlastní zvyky a pořizovat výrobky environmentálně odpovědněji.

3. lekce

Anotace:

V lekci budou žáci pátrat po všech možnostech, které povedou k co nejdelšímu příběhu výrobků. V úvodu na základě příběhu výrobku, který přečkal generace, vypátrají možnosti co nejodpovědnějšího užívání výrobků (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). V další části lekce budou žáci pracovat s konkrétními výrobky, resp. odpadky, a pátrat po prodloužení jejich života poté, co je již nepotřebují (renovace, oprava, možnosti dát věcem nebo jejich částem nový význam, darování, swap – výměna, další prodej). V další fázi lekce budou u výrobků/ odpadků, které již využít nelze, hledat způsoby, jak je odpovědně odložit. Zde se budou žáci zabývat otázkou, zda odpadky opravdu musejí vzniknout a proč, a zda jejich vzniku (ne)můžeme předejít. Pro případ, že jejich vzniku nelze předejít, budou přemýšlet nad možnostmi recyklace. Zkusí zvážit možnosti, zda lze vzniku odpadu předejít už při nákupu. U starších žáků je možné pracovat s pojmy cirkulární a lineární ekonomika. Na základě získaných informací žáci promyslí, jakým způsobem je možné získané informace předat dál. Nejprve vytvoří Nápadník akcí, které by chtěli realizovat a na kterých by prezentovali informace načerpané v lekci (např. dílna, bazar, swap atd.).

Bonusem bude, pokud se podaří naplánovat a realizovat akci pro spolužáky, učitele nebo rodiče a veřejnost. Žáci k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál ve kterém využijí pro pozitivní věc marketingové strategie, se kterými se seznámili v předchozí lekci.

4. lekce

Anotace:

Stěžejní částí lekce je uplatnění získaných poznatků v běžném životě (na úrovni osobní či v rámci třídy či školy). Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější informace z příběhu výrobku, které se dozvěděli během předchozích lekcí. Následně se seznámí s životními styly a ty porovnají se způsoby života, které znají nebo které žijí. V lekci pracujeme s typologií životních stylů nazvanou LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability). Typologie je nazvána podle prvního typu životního stylu. Vybrali jsme ji proto, že zohledňuje péči o zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku a sociální spravedlnost. Žáci v lekci zrekapitulují svůj život, respektive to, co během života nakupují a používají, a to formou koláže. Zamyslí se nad tím, které výrobky jsou pro ně nejdůležitější a které by mohli ve svém životě postrádat. Svá zjištění porovnají s typologií životních stylů. Zhodnotí svůj dosavadní životní styl a přemýšlí nad tím, zda se chtějí posunout k více udržitelnému životnímu stylu, a případně jak toho docílit. Následně naplánují konkrétní kroky k této změně. V rámci Shrnutí si odpoví na otázky, co by chtěli měnit, pokud by byli vlivnými osobami.
Poznámka: V lekci budeme pracovat s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní rovině. Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na práci v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, aby rozhodl podle třídního nastavení a atmosféry ve třídě.