Mateřské školy

Věk dětí: 4-6 let 
Rozsah: 4 navazující tématické celky resp. lekce

Lekce by měly být realizovány s odstupem maximálně 1 měsíc, aby děti mohly navázat na to co se předcházející lekci dozvěděly. Každou lekci doporučujeme realizovat v jednom týdnu v rámci dopoledních aktivit. Časy pro jednotlivé aktivity jsou orientační, lze je přizpůsobit provozu mateřské školy a potřebám dětí. Jednotlivé aktivity je možné rozdělit do více kratších bloků.

Mateřské školy

Vztah lekcí a RVP

Tipy pro pedagogy MŠ

Naplánování tematických celků
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si tematické celky naplánujte jako projektové týdny. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.

Informace rodičům
Před realizací vlastních lekcí informujte rodiče o tom, čemu se v lekcích budete věnovat. Rodiče a jejich životní styl mají velký vliv na spotřebitelské chování dětí. Zároveň změna životního stylu rodiny vyžaduje ochotu se do ní pustit. Je proto důležité ujistit rodiče, že nechcete měnit návyky dětí, ale jen společně diskutovat nad možnými cestami, které vedou k šetrné spotřebě. Volba, zda a jak se rozhodnou s informacemi naložit, je samozřejmě na rodičích.

Spolupráce s rodiči
Máme zkušenost, že rodiče ve většině spolupráci vítají a rádi nahlédnou do toho, co děti ve školce dělají. Proto v lekcích ke spolupráci s rodiči povzbuzujeme. Pokud se na spolupráci s rodiči necítíte, nenuťte se do ní a úkoly zpracujte pouze s dětmi.

Průvodci lekcemi
Pro mladší děti jsme zvolili průvodce lekcemi. Jsou to holčička Týnka a chlapec Martin. Týnka a Martin k dětem během lekce promlouvají a vysvětlují jim, na co se mohou v lekci těšit. S texty je možné dále pracovat, více je dramatizovat, např. formou rozhovoru mezi Týnou a Martinem. Pokud se vám texty zdají příliš „dospělé“ přizpůsobte je dětské mluvě podle vlastních potřeb.

Portfolio – jak ho tvořit v MŠ:
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro děti velice přínosná. Dětem předškolního věku umožňuje si informace lépe osvojit a snáze zopakovat. Doporučujeme do zaznamenávání co nejvíce zapojit děti, což je může více motivovat k opravdovému zapojení. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci. Záznamy do portfolia dětí předškolního věku jsou specifické v tom, že je potřeba pracovat co nejvíce s obrázky, často je nutné je doplnit popiskem, aby dospělí dětské obrázky pochopili. V praxi se osvědčují velkoformátové plakáty. Obrázky mohou kreslit děti i dospělí, je možné je vystřihovat z pracovních listů nebo z časopisů či je čerpat z jiných zdrojů. V lekcích pracujeme s osobním a třídním portfoliem. Osobní, resp. žákovské portfolio podrobně popisujeme v Metodických podkladech pro učitele. V lekcích pak jsou pod nadpisem Portfolio popsány očekávané výstupy v rámci dané lekce.

1. lekce

Anotace

Prostřednictvím filmu Jak krtek ke kalhotkám přišel a zážitkové aktivity budou děti pátrat po tom, co vše skrývá příběh (výrobní cyklus) bavlněného trička, resp. kalhot. Konkrétně porovnají dva různé způsoby výroby: výrobu ve velkém (příběh trička), která má mnoho vedlejší dopadů, a výrobu v malém, co nejbližší k přírodě (příběh kalhot), a tedy s mnohem menšími dopady na přírodu a lidi. Děti se naučí rozlišit, které dopady jsou k lidem a životnímu prostředí ohleduplné a které ne. A také, kdo se na výrobě podílí a co vše se během výroby do trička uloží (od surovin až po množství lidské práce). Zamyslí se, jak samy mohou přispět k tomu, aby to, co bylo do trička vloženo, bylo co nejlépe zužitkováno např. tím, že se budou o tričko dobře starat nebo přemýšlet nad jeho odložením.

2. lekce

Anotace

V této lekci budou děti pátrat po způsobech, jakým si pořizujeme věci. Odhalené způsoby porovnají s obrázkem, který představuje odpovědné pořizování věcí tzv. Udržitelnou pyramidou a vyhodnotí proč jsou některé způsoby pořizování věcí odpovědnější. V další části lekce děti na základě příběhu Týnky a Martina zjistí, jak probíhá nakupování, nejběžnější způsob pořizování věcí. Děti se dozvědí, že k odpovědnému nakupování patří rozhodnutí, zda pořizovanou věc opravdu potřebují, sledování správného výběru toho, co chtějí koupit (zjišťování informací), vlastní nákup, ale také péče o koupený výrobek a jeho odpovědné používání. Nakupování si děti následně s pedagogem vyzkouší na jiném výrobku, než je tričko. Během práce se seznámí s vybranými Ekoznačkami a budou zjišťovat s kým se mohou poradit o hledání informací pro odpovědné nakupování. V závěru lekce se seznámí s rozdílem mezi reklamou a běžným sdělením. Vypátrají, kde všude mohou reklamu potkat, a zkusí najít způsob, jak se jí můžeme bránit. Na závěr lekce si nakreslí nebo sestaví z obrázků postup, jak by sami, resp. s rodiči, chtěly nakupovat.

3. lekce

Anotace:

V této lekci děti odhalí, jak pokračuje příběh trička a dalších věcí po jejich pořízení. Na základě příběhů výrobků, které přežily generace, děti najdou možnosti, jak výrobky užívat, aby byl jejich příběh co nejdelší (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). Poté budou hledat důvody, proč věci odkládáme, resp. vyhazujeme a zda je to opravdu nezbytné. Příběh trička ukáže dětem možnosti dalšího využití výrobků (renovace, oprava, možnosti dát věcem nový význam, darování, swap – výměna, další prodej, recyklace). Následně budou tyto možnosti hledat i u dalších výrobků. Naučí se rozhodnout, které chování (při užívání výrobku a při jeho odkládání) je k životnímu prostředí a lidem odpovědnější a které méně. Na základě získaných informací naplánují děti s dospělými akci pro další děti, učitele nebo rodiče a veřejnost, kde účastníky seznámí s tím, jak je důležité co nejvíce prodloužit příběh každého výrobku. Děti s dospělými k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál, ve kterém využijí reklamu pro pozitivní věc (viz 2. lekce).

4. lekce

Anotace:

Stěžejní částí lekce bude přenesení získaných poznatků do konkrétních opatření v třídní či školní rovině. Nejprve společně shrnete to, co se děti v minulých lekcích dozvěděly. Poté si s dětmi na 2 rozdílných příbězích ukážete, jak různě lidé mohou žít, a zhodnotíte, co je v příbězích pro životní prostředí přínosné a co méně. Na základě příběhu vytvoří děti koláže dvou osob: k přírodě odpovědného a lhostejného člověka. Při tvorbě koláže se děti zamyslí nad tím, které výrobky jsou pro osoby ve vyprávění nejdůležitější a které by mohly postrádat. Následně s dětmi zhodnotíte, jak udržitelně žijete ve vaší třídě. Budete hledat, zda něco z toho, o čem jste si povídali, již děláte a chováte se tedy odpovědně. Poté budete hledat možnosti, kde a jak byste mohli třídní život vylepšit. To znamená přenést vaše zjištění do vašeho třídního života a chovat se tak odpovědněji k přírodě a lidem. Při dobré spolupráci s rodiči můžete uvažovat i o přenesení některých opatření do rodinného prostředí. V závěrečné části si děti vytvoří vlastní koláž výrobků, věcí a osob, které jsou pro ně důležité. Nakonec si děti představí, že mají neomezenou moc navrhnout změny v širším měřítku.