Střední školy

Věk studentů: 15 - 19 let 
Rozsah: 4 navazující tématické celky resp. lekce

Lekce by měly být realizovány s odstupem maximálně 1 měsíc, aby žáci mohli navázat na to, co se předcházející lekci dozvěděli. Protože nedílnou součástí lekcí jsou zážitkové aktivity a diskuze, může se stát, že bude potřeba pro lekce větší časová dotace, např. 3 vyučovací hodiny. Pokud chcete dát žákům dostatečný prostor pro prožitek, doporučujeme lekce naplánovat jako projektové bloky.

Střední školy

Vztah lekcí a RVP

Tipy pro pedagogy SŠ

Naplánování lekcí do výuky:
Téma odpovědné spotřeby je obsáhlé a může se stát celoročním tématem, protože ho lze propojit s tématy, která obsahuje ŠVP. Před začátkem školního roku si naplánujte rozložení lekcí do výuky. Protože se jedná o delší projekt, bude přínosné domluvit se na spolupráci s kolegy. Nabídnete jim náplň či inspiraci do hodin a oni vám na oplátku mohou pomoci s přípravou nebo s dokončením materiálů pro lekce – viz popis lekcí. Domluvte se s vedením školy případně koordinátorem/kou EVVO
a začleňte lekce i do ročního plánu EVVO.

Portfolio
Máme ověřeno z praxe, že tvorba portfolia je pro žáky velice přínosná. Žákům umožňuje si informace lépe osvojit a následně snáze zopakovat a také porovnat dosavadní myšlenky a vyhodnotit případné plánované změny. Domluvte se s žáky, jakou formou budete portfolia tvořit, zda formou plakátu nebo např. formou elektronické prezentace, kterou uveřejníte na webu. Doporučujeme do tvorby
portfolia co nejvíce zapojit žáky, což je může více motivovat k opravdovému zapojení do lekcí. Portfolio zároveň dává možnost zajímavou formou prezentovat vaši práci.

Skupinová práce s rozdělením rolí ve skupině
V lekcích se často pracuje ve skupinách, protože skupinová práce umožňuje vyrovnané zapojování všech žáků, využití jejich rozdílných dovedností a schopností. Zároveň rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky a umožňuje hledání kompromisu či dohody při řešení problémů. Doporučujeme pro tuto práci vytvořit v rámci třídy heterogenní skupiny, kde se žáci budou doplňovat svými schopnostmi. Podrobnější popis metody najdete zde.

1. lekce

Anotace:

Prostřednictvím dramatizační hry nebo porovnáním vlastních odhadů s informacemi z textu a videí se žáci seznámí s výrobním cyklem bavlněného trička, resp. oblečení, a s dopady výrobního cyklu na přírodu, lidi a na jejich zisky. Vyhodnotí pozitivní i negativní environmentální dopady a uvedou k nim konkrétní příklady. Na základě získaných informací navrhnou environmentálně odpovědná řešení, zdůvodní je a budou hledat způsoby, jak tato řešení uvést do praxe. Uvědomí si, kdo ovlivňuje jednotlivé fáze výroby. Navrhnou, zda a případně jak, resp. v jaké fázi, mohou sami výrobní cyklus ovlivnit. Zohlední také možné překážky těchto řešení. Na závěr sestaví environmentálně nejšetrnější cyklus výrobku dle vlastních představ.

2. lekce

Anotace:

V této lekci budou žáci pátrat po způsobech pořizování věcí, budou odhalovat, jak probíhá odpovědné nakupování (nejběžnější způsob pořizování věcí), a odhalí principy reklamy, její pozitiva a negativa a navrhnou, jak se reklamním útokům bránit. Lekce začíná hrou na reklamní agenturu. Žáci budou tvořit reklamní kampaň a tím odhalovat reklamní strategie. Následně se žáci budou věnovat nakupování a metodou brainwritingu odhalí různé způsoby nakupování a vyhodnotí, která kritéria je potřeba zohlednit při odpovědném nakupování. V závěru lekce budou žáci hledat další způsoby pořizování výrobků a krátkým průzkumem ve třídě zjistí, které způsoby pořizování výrobků se používají nejčastěji. Také porovnají, které způsoby pořizování jsou environmentálně nejodpovědnější a zda je možné jimi nahradit nakupování. Na základě získaných informací posoudí, zda mohou změnit vlastní zvyky a pořizovat výrobky environmentálně odpovědněji.

3. lekce

Anotace:

V lekci budou žáci pátrat po všech možnostech, které povedou k co nejdelšímu životu výrobků. V úvodu na základě příběhu výrobku, který přečkal generace, vypátrají možnosti co nejodpovědnějšího užívání výrobků (šetrné užívání, praní a sušení, možnosti sdílení, pronájmu, půjčování). V další části lekce budou žáci pracovat s konkrétními výrobky, resp. odpadky, a pátrat po prodloužení jejich života poté, co je již nepotřebují (renovace, oprava, možnosti dát věcem nebo jejich částem nový význam, darování, swap – výměna, další prodej). V další fázi lekce budou u výrobků/odpadků, které již využít nelze, hledat způsoby, jak je odpovědně odložit. Zde se budou žáci zabývat otázkou, zda odpadky opravdu musejí vzniknout a proč, a zda jejich vzniku (ne)můžeme předejít. Pro případ, že jejich vzniku nelze předejít, budou přemýšlet nad možnostmi recyklace. Zkusí zvážit, zda lze vzniku odpadu předejít už při plánování výroby. Zkusí vymyslet možnosti, jak by získané informace předali dál – vytvoří Nápadník akcí (např. dílna, bazar, swap, informační kampaň). Vyberou jednu akci, kterou podrobně rozplánují. Žáci k akci vytvoří plakát nebo jiný propagační materiál, ve kterém využijí pro pozitivní věc marketingové strategie, se kterými se seznámili v předchozí lekci.
Bonusem bude, pokud se podaří akci realizovat pro spolužáky, učitele nebo rodiče a veřejnost.

4. lekce

Anotace:

Stěžejní částí lekce je uplatnění získaných poznatků v běžném životě (na úrovni osobní či v rámci třídy či školy). Žáci si v úvodu lekce zopakují nejdůležitější informace z příběhu výrobku, které se dozvěděli během předchozích lekcí. Následně se seznámí s životními styly a ty porovnají se způsoby života, které znají nebo které žijí. V lekci pracujeme s typologií životních stylů nazvanou LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability). Typologie je nazvána podle prvního typu životního stylu. Vybrali jsme ji proto, že zohledňuje péči o zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, trvale udržitelné chování, etiku a sociální spravedlnost. Žáci v lekci zrekapitulují svůj život, respektive to, co během života nakupují a používají, a to formou koláže. Zamyslí se nad tím, které výrobky jsou pro ně nejdůležitější a které by naopak mohli ve svém životě postrádat. Svá zjištění porovnají s typologií životních stylů. Zhodnotí svůj dosavadní životní styl a přemýšlí nad tím, zda se chtějí posunout k více udržitelnému životnímu stylu, a případně jak toho docílit. Následně naplánují konkrétní kroky k této změně. V rámci Shrnutí si odpoví na otázky, co by chtěli změnit, pokud by byli vlivnými osobami. Poznámka: V lekci budeme pracovat s navrhováním udržitelných opatření v osobní i třídní rovině. Uvědomujeme si, že reflexe v obou rovinách může být pro žáky náročná a že na práci v obou rovinách nemusí být dostatek času. Pro tuto lekci preferujeme práci s osobní rovinou žáka. Zároveň necháváme volbu na pedagogovi, aby rozhodl podle třídního nastavení a atmosféry ve třídě.