Systém lekcí

Pro každý stupeň jsme vytvořili čtyři navazující dvouhodinové lekce, u MŠ se jedná o 4 navazující projektové týdny.

Témata lekcí zůstávají pro každý stupeň škol stejná s tím, že spirálovitě stoupá náročnost obsahu lekcí podle věku dětí, žáků nebo studentů. Lekce lze opakovat i v rámci jednoho stupně např. ve 2. a 5. třídě nebo v 6. a 9. třídě.

V lekcích vždy najdete prostor pro rozšíření znalostí, dovedností a schopností dětí, žáků či studentů, které mají dopad na změnu chování  a postojů mladých lidí.

Nedílnou součástí jsou popůrné materiály, které vám umožňí

- doplnění informací o tématu odpovědná spotřeba;

- osvěžiení a doplnění informací o aktivizačních metodách použitých v lekcích, které umožňují žákům větší prožitek a tím rychlejší pochopení souvislotí;

- zjistit, jak jsou lekce propojeny s RVP, což může pomoci se snadnějším zařazením do výuky;

- zjistit, jak zařadit téma Odpovědné spotřeby do vzdělávacích programů a o začlenění programu do formálního vzdělávání.

 Systém lekcí

Co lekce nabízejí

1. Lekce: Příběh trička

OBSAH LEKCE: Každý výrobek má svůj příběh – výrobní cyklus. Výrobek prochází výrobními fázemi a každá z nich má větší či menší vliv na životní prostředí a na sociální sféru. Velký vliv mají také finanční toky během cyklu. Pokud nahlédneme do
zákulisí výrobního cyklu a naučíme se vnímat výrobky s jejich příběhem a s dopady výrobního cyklu na přírodu, lidi a ekonomiku, pomůže nám to v rozhodování, zda chceme naše spotřební chování měnit ve prospěch udržitelnosti. Je důležité pochopit
souvislosti, proč volit udržitelná řešení.
V lekci pracujeme s příběhem bavlněného trička. Tričko je předmětem naší denní spotřeby a zároveň lze u něj nejlépe přiblížit výrobní cyklus a jeho dopady.

ŽÁCI: Získávají informace o výrobním cyklu a jeho dopadech a zjišťují propojení výrobního cyklu s jejich přístupem k výrobkům.

2. Lekce: Jak a proč si věci pořizujeme

OBSAH LEKCE: Lidé si pořizují věci různými způsoby. Abychom mohli odpovědně pořizovat výrobky, potřebujeme zjistit, jaké způsoby pořizování věcí existují, a porovnat a vyhodnotit, které způsoby pořizování věcí jsou k přírodě a lidem odpovědnější a které méně. Je důležité podrobně nahlédnout proces nejběžnějšího způsobu pořizování výrobků, tedy nakupování. Abychom se naučili odpovědně nakupovat, je nezbytné porozumět informacím o výrobcích a vědět, kde tyto formace najít. Neméně důležité je porozumět i reklamním a marketingovým strategiím, které ovlivňují pořizování výrobků. Seznámení se s kritérii, podle kterých je možné výrobky
pořizovat a stanovení si vlastních kritérií pro posuzování a pořizování výrobků nám usnadní odpovědné nakupování. Součástí nakupování je i rozhodnutí, zda daný výrobek opravdu potřebujeme.

ŽÁCI: Získají informace o veškerých možnostech pořizování výrobků. Zjistí, jakým způsobem nakupují a zamyslí se nad změnami, které by mohly vést k odpovědnějšímu nakupování, případně k odmítnutí výrobků

3. Lekce: Jak věci používáme

OBSAH LEKCE: Užívání výrobků, jejich další využití a jejich odkládání, je nezbytnou součástí odpovědné spotřeby. Aby bylo co nejefektivněji využito vše, co bylo do výrobku vloženo (lidská práce, přírodní zdroje a energie), je potřeba se seznámit se strategiemi, které prodlužují výrobkům život, ať už se jedná o ohleduplné používání, nebo hledání možností, jak výrobky využít jinak. Pokud je nezbytné výrobky odložit, je důležité znát strategie pro odpovědné odložení. Seznámení se s výše uvedenými strategiemi, nám umožní přijmout opatření, která pomohou snížit spotřebu, aniž by se snížila kvalita života. Zodpovědným nákupem, dlouhodobým užíváním
a odpovědným odkládáním zmenšujeme také dopady výroby.

ŽÁCI: Zjistí, jak výrobky používají. Hledají možnosti, jak prodloužit příběh výrobků a jak je odpovědně odkládat. Vyhodnotí odpovědné chování k výrobkům ve třídě/škole a plánují změny směrem k odpovědnějšímu chování. Naplánují akce pro spolužáky, rodiče a případně i veřejnost.

4. Lekce: Jak žijeme, jaký máme životní styl

OBSAH LEKCE: Každý člověk žije určitým způsobem života – volí svůj životní styl a během života používá výrobky podle svých potřeb. Naše vzorce chování jsou závislé na čase, společenském kontextu a společenských normách a pravidlech. Je na každém z nás, jak odpovědný způsob života zvolíme. Proto je důležité seznámit se s různými životními styly a vyhodnotit ten svůj. Na základě získaných informací, dovedností a zkušeností je možné vyhodnotit své chování a rozhodnout, zda a jak chceme své zvyky, chování či životní styl měnit směrem k odpovědnější spotřebě v školním/třídním prostředí a v osobním životě.

ŽÁCI: Vyhodnotí svůj životní styl a pokusí se naplánovat změny v osobní rovině směrem k odpovědnějšímu způsobu života. Napíší dopis sobě s konkrétními výzvami. Sestaví poselství světu.
V domluveném časovém odstupu cca 1 měsíc žáci vyhodnotí, jak se jim podařilo změny realizovat.

Začlenění lekcí do výuky

Lekce mohou být realizovány nejen ve výuce, ale mohou být použity jako doplňkový program pro školu v přírodě nebo mohou obsahově naplnit např. projektový týden ve škole.

Podpůrné materiály

Abychom podpořili zařazení metodických listů do výuky, vytvořili jsme podpůrné materiály, které vám pomohou tento miniprojekt uskutečnit.

Odborné podklady k odpovědné spotřebě:

V těchto podkladech jsou shromážděny poznatky o tématech, která souvisejí s odpovědnou spotřebou. Slouží pedagogům k rozšíření informací o tématu a vybaví je odbornými informacemi do výuky.

Vztah metodických listů a RVP:

Jedná se o přehled propojení metodických listů se závazným kurikulem (Rámcové vzdělávací programy), a to na úrovni jednotlivých očekávaných výstupů. Záměrem je usnadnit pedagogům zařazení lekcí do výuky v souladu s RVP, respektive ŠVP.

Metodické podklady pro učitele:

Tento materiál vám slouží jako připomenutí aktivizačních metod (diskuze, dramatizace, brainstorming, práce ve funkčních skupinách apod.) používaných v lekcích. Nemusíte dohledávat složitě materiály a informace, jak metodu/postup použít a zároveň si vše rychle připomenete.

• Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu:

Metodika ukazuje, jak téma odpovědné spotřeby začlenit do vzdělávacích programů pro různé věkové kategorie; upozorňuje, na co klást důraz a čeho se přitom vyvarovat. Podává návod na vytvoření programu a jeho uskutečnění – od stanovení vzdělávacích cílů, přes metodické využití odborných podkladů a dalších zdrojů informací, až po hodnocení výsledků takového výchovného/vzdělávacího působení; diskutuje přitom možnosti začlenění do formálního vzdělávání.

Portál odpovědná spotřeba:

Obsahuje články, které jsou vysvětlením základních pojmů týkající se tématu (odpovědná spotřeba a její předpoklady); jejich formou je encyklopedické heslo.