Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu

Metodika vychází z dosavadního teoretického poznání a zkušeností s tvorbou a realizací programu zaměřeného na utváření spotřebních zvyklostí ve vzdělávání, reflektuje současné trendy dané oblasti i diskuse probíhající v mezinárodním i českém kontextu. Představuje hlavní principy takového vzdělávání i postupy při jejich uplatnění v praxi vzdělávání mateřských škol, základních škol 1. a 2. stupně a středních škol. Integruje přitom hledisko odborné (nové vědecké pojmy a koncepty odpovědné spotřeby) i pedagogické (zásady vzdělávání k udržitelnosti s důrazem na transformativní učení); využívá přístupy zaměřené na osobnostní rozvoj ve všech doménách učení: kognitivní, sociálně-emocionální a behaviorální) a diskutuje uplatnění v konkrétních vzdělávacích programech. V této praktické rovině ukazuje, jak téma odpovědné spotřeby začlenit do vzdělávacích programů na různých úrovních (od MŠ po SŠ), a upozorňuje, na co klást důraz a čeho se přitom vyvarovat. Podává návod na vytvoření programu a jeho uskutečnění – od stanovení vzdělávacích cílů pro různé věkové kategorie, přes metodické využití odborných podkladů a dalších zdrojů informací, až po hodnocení výsledků takového výchovného/vzdělávacího působení; diskutuje přitom možnosti začlenění do formálního vzdělávání. Na příkladu konkrétního programu, který byl pilotně ověřen, tak ukazuje způsoby uplatnění teoretických východisek v praxi. Metodika shrnuje množství dalších podkladů, které učitelé mohou využít jako zdroje informací nebo metodické pomůcky – odkazuje na ně v textu.

Jak citovat dokument Metodika: Dlouhá, J., Kroufek, R., Neprašová, S., Jančaříková, K. (2021). Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu. Certifikováno MŽP pod číslem jednacím MZP/2021/320/476. Centrum pro otázky životního prostředí UK, ISBN: 978-80-87076-28-6. Online dostupné na http://odpovednaspotreba.cz/metodika/.